Privatumo politika

Privatumo politika

Patvirtinta 2019 Liepos 2 d.

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Šis dokumentas (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius UAB “PAVA BALTIC” (duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas –304591354, buveinės ir adresas korespondencijai – Minijos 11-49, LT-91200, Klaipeda, el. pašto adresas – info@pavabaltic.lt) (toliau – Bendrovė) atliekamo Jūsų (toliau – Naudotojas) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis žiniatinklio programa www.pavabaltic.lt (įskaitant ir mobiliąją aplikaciją) (toliau abi kartu – Platforma).

  2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Platformos Naudotojo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma Platformai ir Platformos Paskyroms.

  3. Naudotojas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, pasirinkdamas teiginį „Sutinku su Platformos Privatumo politika ir Naudojimosi taisyklėmis“. Naudotojas pasirinkdamas teiginį „Sutinku su Platformos Privatumo politika ir Naudojimosi taisyklėmis“ taip pat išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Naudotojai Platformoje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Bendrovė juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei kitais teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Naudotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo pateikdamas laisvos formos prašymą el. pašto adresu: info@pavabaltic.lt. Savo nesutikimą Asmens duomenų tvarkymui Naudotojas gali išreikšti pasirinkdamas teiginį „Nesutinku su Platformos Privatumo politika ir Naudojimosi taisyklėmis“, tačiau tokiu atveju Naudotojas neturi teisės prisijungti prie Platformos ir naudotis Platformos teikiamomis funkcijomis.

  4. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Platformoje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Naudotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant Platformoje, ir sudarant techninę galimybę Naudotojams pirmą kartą jungiantis prie Platformos esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

  5. Platformoje gali būti pateikta nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Bendrovė pabrėžia, kad nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

 2. Sąvokos

  1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Naudotoją, įskaitant ir Bendrovės partnerius, su kuriais Bendrovė bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Naudotojams naudotis Platforma;

  2. Asmens duomenų valdytojas – Bendrovė;

  3. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

  4. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone, ar kituose įrenginiuose;

  5. Paskyra – Naudotojo registravimosi Platformoje rezultatas, kuomet sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Platformos paslaugomis saugojantis Naudotojo profilis;

  6. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Naudotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Naudotojui besilankant Platformoje, kurių pagalba Platforma atpažįsta Naudotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. flash cookies) naudojimą;

  7. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Bendrovę siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Naudotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Naudotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas;

  8. Taisyklės – Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklės kartu su visais jas sudarančiais priedais;

  9. Šioje Privatumo politikoje vartojamoms, bet atskirai neapibrėžtoms sąvokoms, suteikiama Platformos naudojimo taisyklėse nurodytų sąvokų reikšmė.

 3. Asmens duomenų tvarkymo principai

  1. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

   1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

   2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

   3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

    1. Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka su Privatumo politika ir Platformos naudojimosi taisyklėmis;

    2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmens duomenų subjektas;

    3. Bendrovė yra įpareigota tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus;

    4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

   4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

   5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

   6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

   7. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

 4. Asmens duomenų rinkimas, saugojimas, naudojimas ir terminai1

   1. Asmenys, norintys registruotis Platformoje, privalo pateikti savo registracijos el. paštą, sugalvotą slaptažodį (asmuo gali prisijungti ir su „Google+“ ar „Facebook“ paskyra, tuomet vietoje registracijos el. pašto ir sugalvoto slaptažodžio renkami duomenys yra standartiniai duomenis, kuriuos atiduoda paskira. Tai yra: prisijungimo vardas, el. paštas, profilio nuotrauka ir kiti vieši Naudotojo duomenys), vardą, pavardę, telefono nr. ir darbo reikalams naudojamą el. pašto adresą. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Naudotojas pats suveda savo duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Naudotojas gali bet kuriuo metu:

   2. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Naudotojas;

   3. kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu info@pavabaltic.lt dėl Paskyros panaikinimo.

  1. Asmens duomenis Bendrovė naudoja ir saugoja šias tikslais:

   1. Platformos naudotojo identifikavimo tikslais Bendrovė renka tokius Naudotojo asmens duomenis: el. paštas, slaptažodis, (jeigu Naudotojas prisijungia su „Google+“ ar „Facebook“ paskyra, renkami duomenys yra standartiniai duomenis (prisijungimo vardas, el. paštas, profilio nuotrauka ir kiti vieši Naudotojo duomenys), kuriuos atiduoda paskira), įmonės pavadinimas, įmonės kodas, telefono nr., el. pašto adresas, adresas, slaptažodis.

   2. Platformos naudojimosi tikslais (Naudotojo sutarties sudarymo ir vėlesnės sutarties vykdymo bei klientų duomenų bazės administravimo tikslais) Bendrovė renka tokius Naudotojo asmens duomenis: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, telefono nr., el. pašto adresas, adresas, banko sąskaitos nr., PVM mokėtojo kodas ir kita informacija, kuri gali būti pateikta Bendrovei Platformos naudojimosi tikslu.

   3. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė renka tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, (Naudotojui prisijungus su „Google+“ ar „Facebook“ paskyra, standartinius duomenis, kuriuos atiduoda paskira. Tai yra: prisijungimo vardas, el. paštas, profilio nuotrauka ir kiti vieši Naudotojo duomenys). Naudotojas, registruodamasis ar lankydamasis Platformoje ir pasirinkęs teiginį „Sutinku su Platformos Privatumo politika ir Naudojimosi taisyklėmis“ taip išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Naudotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais pateikdamas laisvos formos prašymą el. pašto adresu: info@pavabaltic.lt. Pasiūlymus ir informaciją Bendrovė gali teikti Platformoje (tame tarpe ir mobiliojoje aplikacijoje) bei el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis.

   4. Siekiant sudaryti sąlygas efektyviam naudojimuisi Platforma, gedimų identifikavimo bei šalinimo tikslais Bendrovė šiais tikslais renka šiuos duomenis: naudotojo naudojamo kompiuterio / mobiliojo įrenginio tipą, mobiliojo įrenginio unikalų identifikacinį kodą, IP adresą, naudotojo mobiliojo įrenginio operacinę sistemą ir jos versiją, naudotojo naudojamą mobiliojo įrenginio interneto naršyklę, pageidaujamą kalbą ir naudotojo parinktis, pasirinktas naudotojui naudojantis Platforma, informaciją apie naudotojo buvimo vietą, slapukus.

   5. Siekiant išanalizuoti potencialių ir esamų naudotojų ypatybes ir poreikius, gerinti klientų aptarnavimą, rinkodarą Bendrovė šiuo tikslu renka šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, (Naudotojui prisijungus su „Google+“ ar „Facebook“ paskyra, standartinius duomenis, kuriuos atiduoda paskira. Tai yra: prisijungimo vardas, el. paštas, profilio nuotrauka ir kiti vieši Naudotojo duomenys), Paskyros tipą, skelbimų įdėjimų/peržiūrų istoriją, informaciją apie išsaugotas paieškas, dažniausiai ieškomus skelbimus ir (arba) informaciją apie įsigytus produktus (produktų sąrašas, pavadinimai, aprašymai, kiekiai, kainos), IP adresą, slapukus, gyvenamosios vietos adresą, bei kitą informaciją, kuri gali būti pateikta Bendrovei šiame Privatumo politikos punkte nurodytu tikslu.

   6. Sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymo tikslais Bendrovė šiuo tikslu renka šiuos duomenis: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas, telefono nr., el. pašto adresas, adresas, banko sąskaitos nr. banko pavadinimas, PMV mokėtojo statusas, PVM mokėtojo kodas.

   7. Verslo analizės ir statistinės informacijos formavimo tikslais Bendrovė renka nuasmenintus naudotojų duomenis.

  2. Bendrovė Asmens duomenis saugo tiek, kiek reikalinga Privatumo politikos 4.2 punkte nurodytiems tikslams pasiekti, išskyrus atvejus, kai Privatumo politikoj nurodyta kitaip.

  3. Asmens duomenys, susiję su naudojimusi Platforma, saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo paskutinio prisijungimo prie Platformos dienos.

  4. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Platformos, o jeigu Naudotojas nėra prisiregistravęs Platformoje – 5 (penkeri) metai nuo tokių duomenų gavimo dienos.

 1. Asmens duomenų teikimas

  1. Bendrovė informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, kai yra gautas sutikimas dėl Asmens duomenų perdavimo arba teisės aktų numatytais atvejais.

  2. Bendrovė turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Naudotojų įsiskolinimus (pvz., skolų išieškojimo kompanijoms).

  3. Bendrovė ir 5.2 punkte nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tarkyti bei skelbti viešai.

  4. Naudotojo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

 2. Asmens duomenų apsauga

  1. Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Naudotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

  2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Naudotojų slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Platformos puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

  3. Bendrovė neatsako jeigu Naudotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Naudotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Naudotojo pateiktais Asmens duomenimis, dėl paties Naudotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, Taisyklių, Naudotojo sutarties ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

  4. Jeigu Bendrovė abejoja Naudotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šių Naudotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

  5. Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Bendrovė turi teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu Naudotojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Naudotoju, ar jeigu Bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo Naudotojo padarytus Taisyklių bei Naudotojo sutarties pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

 3. Slapukų naudojimas

  1. Siekiant, kad Naudotojui būtų suteiktos visavertės Platformos paslaugos, į Naudotojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Bendrovė naudoja Naudotojo kaip ankstesnio Platformos lankytojo atpažinimui, informacijos apie Platformos naudojimą išsaugojimui, bei Platformos lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Bendrovė ar jos Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Naudotojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Naudotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Platformos funkcijos jam gali neveikti. Naudotojas turi asmeniškai pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Bendrovės partneriai.

  2. Platformoje yra naudojami Slapukai:

   Slapuko pavadinimas

   Aprašymas

   Sukūrimo momentas

   Galiojimo laikas

   Naudojami duomenys

   

  3. Slapukai naudojami statistinei informacijai apie Platformos lankomumą rinkti bei Naudotojo įrenginio identifikavimui. Jeigu norite, galite slapukus kontroliuoti ir/arba pašalinti savo interneto naršyklės nustatymuose. Galite pašalinti arba blokuoti visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje, tačiau tai padarius kai kurios šios svetainės funkcijos neveiks taip, kaip turėtų, o Jums gali tekti rankiniu būdu reguliuoti tam tikras nuostatas kiekvieną kartą apsilankius svetainėje.

  4. Sutikimai galioja Privatumo politikos 7.2 punkte nurodytais terminais arba iki Naudotojas atšauks savo sutikimą pašalindamas arba blokuodamas visus slapukus, kurie jau yra Naudotojo kompiuteryje.

 4. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas, papildymas ir ištrynimas

  1. Naudotojas turi teisę:

   1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros;

   2. pateikęs užklausą Bendrovei raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Naudotojui pateikiama raštu ir atsiunčiama jo užklausoje nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamos užklausos pateikti tokius duomenis gavimo dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Platformos administratorius teikia Naudotojui kartą per kalendorinius metus.

   3. pateikęs užklausą Bendrovei raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Naudotojas nustato, kad jo Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė įsipareigoja pranešti Naudotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar Asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.

   4. nesutikdamas su Privatumo politika gali nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Naudotojas neturės galimybės registruotis Platformoje ir ja naudotis.

   5. Privatumo politikos 4.2.3 punkte numatyta tvarka nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Bendrovė iš Naudotojo gavusi tokį pranešimą elektroniniu paštu nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, jog Bendrovė turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 5. Baigiamosios nuostatos

  1. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Platformoje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti Bendrovė turi teisę bet kada, Naudotojai visuomet bus informuoti Platformoje ir/ar elektroniniu paštu.

  2. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Platformos teikiamomis paslaugos, laikoma, kad Naudotojas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

1 Bendrovė duomenis gali rinkti ne visa nurodyta apimtimi

Jums taip pat gali patikti: